۰۲۱-۸۸۵۵۴۸۰۲ info@hormozpc.ir
پتروشیمی هرمز/طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
۲ هزار و ۸۰۰ هکتار
۲ هزار و ۸۰۰ هکتار
۲ هزار و ۸۰۰ هکتار به اجرای فاز دوم طرح توسعه پتروشیمی ماهشهر اختصاص یافت
: در دست اجرا
1399/12/12
1399/12/24
کار فرما
کارفرما
اهداف طرح
اهداف
زمانبندی طرح
زمان بندی