۰۲۱-۸۸۵۵۴۸۰۲ info@hormozpc.ir
پتروشیمی هرمز/محصولات/بنزین پیرولیز

بنزین پیرولیز با نام تجاری D.P.G. Dry Pyrolysis Gasoline  یک مایع زرد رنگ حاوی اجزای بسیار با ارزش از ترکیبات آروماتیک­، بویژه بنزن می باشد که در واحدهای الفین به عنوان یک محصول جانبی تولید می گردد. بنزین پیرولیز خوراک واحدهای آروماتیک است و در این واحدها ترکیبات با ارزش آن نظیر بنزن را جداسازی می نمایند.