۰۲۱-۸۸۵۵۴۸۰۲ info@hormozpc.ir
پتروشیمی هرمز/طرح ها و پروژه های 2 - نمایش طرح
قرارداد EPC
قرارداد EPC
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
: پایان یافته
1393/12/19
1399/12/22